saostar

Hình ảnh Nam Hình ảnh Nam

Lễ trưởng minh y khoaLễ trưởng minh y khoa

(Khoa hóa mã)

Hương yên nhất chuyên, liêu nhiều hoa đàn trưởng minh y sứ giả, thiên ban pháp ngoại biến chung gian, tiết thuộc vu lan, chúng đẳng tiết trai bồn.
Nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát (3 lần)
Thần công cự trắc diêu dung thiên ban.
Địa chúng chí thành kiền thân tán lễ.
Tài mã liêm tư tán chủ viện
Chiêu chiêu thiệu lễ chú tiêu tiêu
Mặc y trưởng ngũ sắc la sàng thượng.
Khí dụng thiên ban mãn tọa tiền,
Ngoại quỷ vô danh lao tắc mục,
Gian tà quỷ mị khứ thùy duyên.
U hồn ngưỡng trượng tư thần đức
Phúc khiên duyên trường thế bất tiên.
- Thiết dĩ pháp duy sơ khải, tịnh cúng phu trần, lự bài biện dĩ trang nghiêm, khũng vãng lai tri uế trược, tư bằng bì chú, biến sái hoa duyên giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng, án triệu lệ chủ lệ chuẩn đề sa ba ha (7 lần)
Nam môi li cấu địa bồ tát ma ha tát.
- Thiết dĩ thần linh bất muội, phàm hữu cảm, dĩ giai thông, thám giám phi giao cố hà cầu nhi tất ứng, dục vọng quang âm chi tứ, tu gia trì, thỉnh chi thành hoa đàn chú lực chuyển thanh lương, bảo án tâm hương quỳnh phúc úc, ngưỡng mông, thần đức phủ gián ngụ trung, cẩn tấu vì Việt Nam quốc (tên trai chủ) Khai kiến trai đàn nhất duyên, từ lực hoàng thẩm vong linh (tên vong) thụ độ truwongj thử công đức, tịnh dĩ chu viên sở, sở cầu minh y thức triệu, đan khổn dụng bằng hỏa pháp, cấp phó cẩn cáo chi linh (tên vong). Chính hồn, thực lai biến hóa chi công dĩ phó cẩn cáo chí ý, giáo hữu triệu thỉnh, chân ngôn cẩn đường trì tụng.
Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh
Trưởng minh y sứ tất văn chi
Ngưỡng bằng tam bảo lực gia trì
Kim nhật kim thời giáng phó.
Nam mô bộ bộ đế lỵ giá ly đá lỵ đát đá nga đá gia (7 lần)
- Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn, tuyên dương dĩ kính chúng đăng kiền thành hương bái thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh. Chức âm tự giới, quyền chưởng minh y. Chí công thao tý, đoạt nhị quyền bất dung hào phát, khuất kỳ biện chính tà dạng nhược phán vị kinh trạch tà dạng nhược phán vị kinh trạch thấu quần sinh, uy gia ngoại đạo, địa phủ viện chưởng minh ý sứ giả trí miễn, long phong hỏa tướng thần, quan vũ lâm giám độ đại thần, trúc lâm tế duyên thượng tướng. Sam chỉ tầm đường, nhân giao cung nghĩa trọng, ư lý cảnh công đương niên thao hoa phúc chi quyền, đương cảnh tác thôn, cập nhất thiết bộ thuộc đẳng chúng.
Duy nguyện: Bất vi bản thệ, lân mẫn hữu tình chứng minh công đức.
Thượng lai triệu thỉnh, ký hạ quang lâm giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng
- Thánh đức tòng không lai giáng hạ
- Nguyên kỳ từ khổn phó hương duyên
- Tài văn nhất biến diệu chân ngôn
- Bộ dáng pháp đàn an vị tọa
Án cha ma cha ha (7 lần)
An tọa chân ngôn, tuyên dương dĩ kính, nhiếp bị bài ly, thượng biến đàn tiền phủ giám nạp thụ, tín chủ kiền thành thượng hương phụng hiến, giáo hữu biến thực chân ngôn cẩn dương trì tụng.
(Chú biến thực, chú cam lộ, chú phổ cúng giàng)
- Cúng giàng dĩ tất, Sở hữu trạng văn tuyên đọc, (đọc trạng xong đọc tiếp). Tư giả cảm bằng sứ giả, chưởng minh y chiệu tường tiếp, trạng nội hỏa tốc phụng hành, tài phát hảo nghi khí dụng đằng vật, đương đàn phó họa, cấp chân linh (tên vong) chính hồn thu chấp, nhược ngoại quỷ vô danh, bất đắc vọng hành chiếm đoạt, sở hữu minh y tài mã, dụng bằng hỏa hóa.
(Mồm đọc tay bấm huyệt)
Bách biến thiên (Mão) thiên biến vạn (Dỗn), vạn biến ức (Thìn), ức biến hắng sa số (Tỵ) tốc tốc thành tựu sa hạ (ngọ)
Nam mô tam mãn đá một đà nẫm, án độ nộ, dà na, tỳ nư, chi ninh sa hạ (3 lần)
Nam mô Phật Đà na, nam mô đạt ma da nam mô tăng đà da, án tất đế hộ, tô rô tất tô rô chỉ ri ba cát lỵ tất đạt lỵ đá rô rị sa bà ha, án hô lô hô lô ra mục, chiết sa ha (7 lần)
Hoàng lục viện địa phủ trưởng minh y phát đàn kim cứ Việt nam quốc (địa chỉ, số nhà, tên lính chủ kim vì trung nguyên lệnh tiết, sở hữu minh y tài mã, khí cụ đằng vật, y nhi sinh thời nhất nhất kê khai, chính hồn thu chấp, tương hồi âm cung, vĩnh vi dĩ vật kê khai, nhược ngoại quỷ vô danh, bất đắc vọng hành chiếm đoạt, tư cấp phó, vũ lam sứ giả, đại thần Nam mô địa tạng vương bồ tát đại chứng minh.
Hóa y nghĩa

Triệu thỉnh vong hồn về tới đây, cháu con nay lại hóa minh y. Thánh cảnh mục niên lai giám cách, vú lâm thần tướng chưởng minh y. Cấp phó vong linh lai thụ dụng , cấm các loài quỷ vô danh không được vọng hành chiếm đoạt hoặc hồn về tây phương cực lạc, hoặc hồn nên tới đất gia trì cho bõ lòng sinh quý tử quy hộ con cháu phúc y trường thọ.
Vong linh thu chấp minh y tài mã khí cụ đằng vật tương hồi âm cung sử dụng, cấm những loài quỷ không được vọng hành chiếm đoạt.
Nam mô sinh tịnh độ bồ tát ma ha tát (3 lần)

Cáo tất

Bạn đã xem chưa