saostar

Hình ảnh Nam Hình ảnh Nam

Khoa lễ tạ phần mộ tạ mộ

Khoa lễ tạ phần mộ tạ mộ


Hương phụng hiến, cúng dàng bồ tát thánh chúng, thổ mạch linh thần, lai lâm pháp tịch, phương nguyên bát quái, đắc trường duyên, tác phúc vĩnh thiên niên.
+ Thiết dĩ pháp duyên quang khải, tịnh cúng phu trần, lự bài biện chi thất nghiêm, khung vãng lai chi uế trược, giáo hữu tịnh vế chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Nhất bát thanh hương thủy
- Quán sái chư trần cấu
- Kim cương lai hộ chì
- Thậm nhiên thường thanh tịnh
+ Ám bắc đế cha chỉ ninh xá
+ Nam mô bộ bộ đế lị đá lỵ đát đá nga đá nga (3 lần)
- Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính chúng đẳng kiền thành thượng hương nghinh thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh thập phương chủ phật linh nghiệm thần thông, tam phủ thánh hiền chư tư thánh chúng.
Duy nguyện uy quang bất sả giáng phó đạo tràng chứng minh công đức
* Nhất tâm phụng thỉnh. Phục vì vong linh (tên vong là) sinh phao dương thế đầu chợ tư, hoặc di hiểu cảnh giao trì, hỉ tên tín chủ đẳng nhân vì bốc xuất, sở vị vong hồn, xuất chợ phần mộ, nhập tức tra tra, tỷ phần mộ bất an, tích kỳ tử tôn, nhân gia thiểu lợi, cẩn thử kim nguyệt, cát nhật, thỉnh mạnh tăng tựu vu phần mộ sứ tu thiết kỳ an xám tạ mộ phần pháp đàn nhất duyên nhi đan, kim tắc, pháp duyên dĩ biện, giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh.
- Thỉnh trư hiền thánh tất văn chi,
- Ngưỡng bằng tam bảo lực gia trì
- Kim nhật kim thời lai giáng phó
+ Nam mô bộ đế lị dá lỵ đát đá nga đá gia (3 lần)
- Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính chúng đẳng kiền thành thượng hương nghinh thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh. Thập phương chủ nhật linh nghiêm thần thông, tam phủ thánh hiền chủ từ thánh chúng.
Duy nguyện uy quang bất xả giáng phó đạo tràng chứng minh công đức.
* Nhất tâm phụng thỉnh. Phục vì vong linh (tên vong là) sinh phao dương thế đầu chợ tư, hoặc du thiểu cảnh giao trì, hoặc tại âm tư địa ngục, hoặc khuất đại chú tam năng hoặc cư đông tây nam bắc.
Duy nguyện linh hồn bất tịnh phách do tồn giáng phó đàn duyên thụ tư cúng dàng.
Thượng lai nghinh thỉnh ký hụ quang lâm giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Thánh đức tòng không lai giáng hạ
- Địa kỳ bộ chúng hưởng hoa duyên
- Trượng thừa phạt lực biểu tinh cần
- Lai giáng đàn tràng an pháp tọa
Án phụ nhật na ma ha (3 biểu)
Thượng lai an tọa chân ngôn tuyên đương dĩ kính giáo hữu biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng (chú biến thực, cam lệ thủy cúng dàng).
- Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng
- Phổ thí pháp giới chủ chúng sinh
- Nhược dĩ hướng hoa phổ cúng dàng
- Duy năng thành tựu phật công đức
Nam mô phả cúng dàng bồ tát ma ha tát (3 biến)
Cẩn tấu Việt Nam quốc…tỉnh…huyện …(địa chỉ). Cẩn dĩ lễ vật cảm chiêu cáo vu. Thổ địa thần kỳ bản sứ tiền Nam man tả ước tiên sinh vị tiền. Nhị thập tứ hướng sơn thủy thần đẳng vị tiền. Đồng lai giám cách, bảo hộ vong linh táng tại sứ ( chỗ chôn) kim cư thổ huyệt siêu sinh tịnh độ.
Cung duy thổ địa thần kỳ chất nghi vị đại, chúng phân vị thiên mạch, lại âm dương thăng giàng long hành hổ phục, tả hữu chu toàn, toàn hành tự cổ, bất dị mạc phi địa đạo chi tự nhiên, thái chúng gian khai, phục vọng vì hữu phạm trung tha chi cựu chí vu kim nhật, cận cư đối mác khi dĩ vận thiên, kim bằng toán suất suất điền hoàn dĩ cạnh long mạch cảm thiết trừ chuyên, cung trần lễ kính, nguyện hưởng tam bôi tứ chi phúc ngọc, phúc vong.
Đại đức tải trì ân hoàng vạn cổ, cảm tất thông cầu tất ứng nguyện nghi an, lạn nhi trừ, khang thái vĩnh hướng phúc vĩnh hưởng lộc định trường xuân (đọc sớ tụng bát nhã hồi hướng)

Lễ tất

Bạn đã xem chưa