saostar

Hình ảnh Nam Hình ảnh Nam

Khoa lễ di cung hoán số

Khoa lễ di cung hoán số


Đại thánh Nam tào, lục tự duyên thọ tinh Quân,
Đại thánh bắc đẩu cửu hoàn giải ách tinh quân
- Ngọc hoàng sắc hạ, định phân minh
- Chưởng bạ nam tào bắc đẩu tinh
- Túc trá ngân kiều qui lộc toán
- Thủ trì ngọc triện ký thư danh
- Cửu cung hựu phá hung tác cát.
- Bách sát tương hình cải tử hoàn sinh
- Nhất thiết tai ương huy hoán số
- Tòng kim mệnh vị bảo an ninh.
* Đại đao bất khả tư nhì công đức.
Tả đọc: (Đại chúng cụng tụng chú) (xai)
Thần công thần công
Biển mã tư không
Đông tây nam bắc
Vạn sự giải thông
Cửu thiên thị vệ
Tam giới thuận tòng
Nam tài hoán an, Bắc đẩu di cung
Chúa sinh cải tử, Giáng phúc trừ hung.
Đoạn kỳ tai ách, giải miễn hành hình
Thân cung Khang Thái. Mệnh vị hanh thông,
Cấp cấp như luật lệnh
Hữu đọc: Càn khôn loát cận biến khai thông.
Lục đẩu nam tào hữu chức cung
Cải tựu tòng tân, Tăng phúc toán,
Âm dương thuận hưởng phúc vô cùng
* Bất khả tư nghi công đức (xai)
Cải cung cải cung Vận sự thành công
Lục tư án thượng Nam đẩu thư chung
Hoán danh lục tự, Cải bạ di cung
Đan thư phê chú Hắc bạ tiêu dong
Nhân dân kỳ đảo Hiến thánh phổ thông
Giám tư phi lễ Giáng phúc trừ hung
Cấp như quân lệnh,
Tả đọc: Duyên thọ ban tán thiên tôn.
- Âm phục đương sinh bản tại thiên
- Cửu hoàng bắc đẩu chi tiên
- Di cung hoán án trừ tai ách
- Bảo hữu sinh nhân mệnh vị an,
* Bất khả tư nghi công đức (xai)
Phụng mệnh phân hành Cải tử hoàn sinh
Nam tào lục tự, Bắc đẩu thư danh,
Đốn trừ hạn ách Bỉnh chiết hung tinh
Khai thông tạng phủ Hộ vệ thân hình
Can chi thuận số Hồn phách an linh
Tam nguyên hộ mệnh Tứ thời thường vinh
Tiêu tai Bắc phủ Chúa phú Nam minh
Cấp như luật lệnh
Hữu đọc: Di cúng hoán án thiên tôn
- Ngọc hoàng thượng đế ngự đan đình
- Hoán ba di cung cải tử hoàn sinh
- Bắc đẩu chua phê Nam đẩu ký.
Tăng duyên ích toán, bảo trường sinh
+ Bất khả tư nghì công đức.
(Qua kiều khứ lai như pháp) xai
Thần linh thần linh Điễn diệt tà tinh
Nam tào thượng thánh Bắc đẩu tôn linh
Thần thông thảo hiện Hạnh bảo trường sinh
Hồng hung tào cát Hoán số ký danh
Tăng duyên bảo mệnh Ích toán thảo linh
Thần cung tráng kiệt Hồn phách khang linh.
Bách thần hộ mệnh Vạn quỷ tiền hình
Hữu công chi nhật Lục danh tướng thanh

Cấp cấp như luật lệnh
Tả đọc* Thiểm linh giáng phúc đại thiên tôn
Ngọc hàng thượng định phân minh
Hoán án di cung hữu tả tinh
Tủ bạ chú tường tăng thọ khảo
Lý thư tích phúc, nhạ khang linh
Bắc trấn chiện điểm trường sinh xố
Nam đẩu chua phê, bất tử danh
Bá đức hiếu sinh phân linh hạ
Long trù hạc toán đinh giả linh.
* Đại đao bất khả tự nghi công đức (xai)
Đại kiều quá kiều Tai ách thủy tiêu
Thân cung tráng kiệt Mạch lạc hòa chu
Tinh thần định chính Tích thức tiêu giao
Tứ chi ngũ tạng Lục phủ am tiêu
Thần thanh khí sảng Âm phúc lai chiêu
Bách linh hộ vệ Chủ phúc lai chiêu
Nguyên chấn hoán vị Bản mệnh tăng đào
Phúc cơ nhật tiến Lộc vị thăng cao
Cấp cấp như lệnh.
(Tả chức dẫn bản mệnh vật hồi Nam đẩu vị)
Trường sinh bảo mệnh thiên tôn.
(Chí bản mệnh. Sở đồng tụng hộ mệnh trường sinh trú) xai
Thiên linh tiết vinh Nguyễn bảo trường sinh
Thái hiền chính nhất Thủ hộ thân hình
Bản mệnh thần quân Các bảo an ninh
Cấp như luật lệnh
Tam dài sinh ngã lai
Tam dài dưỡng ngã lai
Tam dài hộ ngã lai
Nhất án tam hồn định
Nhị án thất phách linh
Tam an thể thân tráng
Mệnh vị đắc trường sinh
Cấp cấp như luật lệnh.
* Nam mô trường thọ vương bồ tát ma ha tát (3 lần) tác đại chứng minh.
- Kim thời hoán án, hữu sớ tuyên dương hạnh đôi uy quang nguyện thùy thống tính (đọc sớ)
- Thượng lai văn sớ tuyên đọc chỉ chu. Nguyễn Vọng thánh từ phù thùy nạp thụ.
Sớ dữ minh tài phó lộ thiêu hóa.
- án bạt đà lô ly chỉ linh sa ha (7 lần)
* Thượng lai cung hoán án, sự tất công đức vô ngần, đương nhân khể thủ hòa nam tam tôn thánh chúng

Lễ tất (tụng dược sư kinh)
(di cung hoán số tất)

Bạn đã xem chưa